Skip to content

西马:东海岸

星期 时间 聚会与活动

8:00pm – 9:00pm

晚间聚会

11:00am – 12:00pm

上午安息日聚会

2:00pm – 3:00pm

安息日聚会

星期 时间 聚会与活动

1:30pm – 1:45pm

祷告

1:45pm – 2:00pm

诗颂

2:00pm – 3:00pm

安息日聚会与宗教教育班

3:00pm – 3:30pm

茶点

3:00pm – 4:30pm

圣经查考班 (跟着课程)

4:30pm – 5:00pm

以诗颂及祷告结束

星期时间聚会与活动

2:30pm – 3:00pm

会前祷告

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会

4:30pm – 5:30pm

圣经查考/其他活动