Skip to content

西马:霹雳区

星期 时间 聚会与活动
10:45am -12:15pm 安息日聚会
星期 时间 聚会与活动
一至四 8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
7:00am – 7:30am 早祷会
11:00am – 12:00pm 上午聚会
2:30pm – 3:30pm 安息日聚会
4:00pm – 5:30pm 宗教教育班
6:30pm – 8:00pm 青年班聚会/诗班练习
星期 时间 聚会与活动
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
宗教教育班
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
11:00am – 12:00pm 上午安息日聚会
11:10am – 12:10pm 宗教教育班(初级)
12:40pm – 1:40pm 宗教教育班(中级)
3:00pm – 4:00pm 下午安息日聚会
9:00am – 10:00am 早祷会
10:30am – 11:00am 青年班(一年大概有 4-6次)
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
1:00pm – 2:30pm 宗教教育班 – 初级班
1:00pm – 3:00pm 宗教教育班 – 幼年班
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
10:30am – 12:00pm 青年班
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
10:30am – 11:30am 安息日聚会
10:00am – 11:00am 宗教教育班
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会