Skip to content

西马:霹雳区

星期 时间 聚会与活动

11:00am -12:00pm

安息日聚会

星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 8:30pm 青年班聚会(每两个星期一次)
8:00pm – 8:30pm 晚祷会/圣经查考班
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会

7:00am – 7:30am

早祷会

11:00am – 12:00pm

上午聚会

2:30pm – 3:30pm

安息日聚会

4:00pm – 5:30pm

宗教教育班

6:30pm – 8:00pm

青年班聚会/诗班练习

星期 时间 聚会与活动

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会

3:00pm – 4:00pm

宗教教育班

星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会

11:00am – 12:00pm

上午安息日聚会

11:10am – 12:10pm

宗教教育班

12:40pm – 1:40pm

宗教教育班

2:30pm – 3:30pm

下午安息日聚会

9:00am – 9:30am 早祷会
10:30am – 11:00am 青年班(一年大概有 4-6次)
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
宗教教育班 – 幼年班
4:00pm – 5:00pm 宗教教育班 – 初级班
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会

7:00am – 9:30am

晨祷

10:30am – 11:30am

安息日聚会

12:30pm – 2:30pm

宗教教育班 (每个月的第一个星期)

星期 时间 聚会与活动

8:00pm – 9:00pm

晚间聚会

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会