Skip to content

西马:霹雳区

星期 时间 聚会与活动

11:00am -12:00pm

安息日聚会

星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 8:30pm 晚祷会
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会

7:00am – 7:30am

早祷会

11:00am – 12:00pm

上午聚会

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会 & 幼儿班

4:30pm – 5:30pm

宗教教育班

4:30pm – 5:30pm

青年灵修会(第一周和第三周)

5:30pm – 6:30pm

青年聚会(第二周和第四周)

星期 时间 聚会与活动

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会

4:30pm – 5:30pm

团契

星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会

11:00am – 12:00pm

上午安息日聚会

11:10am – 12:10pm

宗教教育班(初级)

1:00pm – 2:00pm

宗教教育班(中级)

3:00pm – 4:00pm

下午安息日聚会

9:00am – 9:30am 早祷会
10:30am – 11:30am 青年班(每个月的第三个星期)
星期 时间 聚会与活动
晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
星期 时间 聚会与活动
8:00pm – 9:00pm 晚间聚会
3:00pm – 4:00pm 安息日聚会
宗教教育班 – 幼年班
4:00pm – 5:00pm 宗教教育班 – 初级班
星期 时间 聚会与活动
7:45pm – 9:00pm 晚间聚会

10:00am – 11:30am

安息日聚会

10:00am – 11:00am

宗教教育班

星期 时间 聚会与活动

8:00pm – 9:00pm

晚间聚会

3:00pm – 4:00pm

安息日聚会